PRIVACYVERKLARING

Hegeman Planontwikkeling BV doet er natuurlijk alles aan om uw gegevens privé te houden. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens we van u bewaren en wat we hiermee doen. Deze verklaring is van toepassing op gebruik van onze website en onze diensten.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hegeman Planontwikkeling BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  - Voor- en achternaam
  - Geslacht
  - Geboortedatum
  - Geboorteplaats
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,  in correspondentie en telefonisch
  - Locatiegegevens
  - Gegevens over uw activiteiten op onze website
  - Bankrekeningnummer

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Hegeman Planontwikkeling verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
  - burgerservicenummer (BSN)

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hegeman Planontwikkeling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  - Het afhandelen van uw betaling
  - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  - Om goederen en diensten bij u af te leveren
  - Hegeman Planontwikkeling BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 
Geautomatiseerde besluitvorming
Hegeman Planontwikkeling BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Wij gebruiken het klantbeheersysteem Teamleader.

 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw persoonsgegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard. Uw burgerservicenummer (BSN) wordt alleen gebruikt voor het indienen van uw omgevingsvergunning. Nadat de vergunning is verleend, wordt direct uw BSN verwijderd uit ons systeem.   

 
Delen van persoonsgegevens met derden
Hegeman Planontwikkeling BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hegeman Planontwikkeling BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wilt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen? Stuur een e-mail met een kopie van je identiteitsbewijs naar info@hegemanplanontwikkeling.nl. We zullen zo snel mogelijk op je verzoek reageren, maar in ieder geval binnen vier weken. We willen u wijzen op uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze kunt u via de website van de Autoriteit indienen.

 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hegeman Planontwikkeling BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen doorgevoerd worden op deze pagina. De laatste wijziging is doorgevoerd op 28 mei 2018.